EXECUTIVE BOARD

 
 

TAU PLEDGE CLASS (FALL 2018)

UPSILON PLEDGE CLASS (SPRING 2019)

 
 

PHI PLEDGE CLASS (FALL 2019)

 

CHI PLEDGE CLASS (SPRING 2020)

 

PSI PLEDGE CLASS (FALL 2020)

OMEGA PLEDGE CLASS (SPRING 2021)

 

ALPHA BETA PLEDGE CLASS (FALL 2021)

 

ALPHA GAMMA PLEDGE CLASS (SPRING 2022)